LEGISLATIVA

Co říká česká legislativa?

Předběžné tržní konzultace jsou institutem upraveným v ustanovení 

§ 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, umožňujícím zadavateli, aby ještě ve fázi před zahájením zadávacího řízení komunikoval s dodavateli, popř. odborníky, ohledně otázek vztahujících se k zadávání veřejné zakázky s cílem 1/ připravit zadávací podmínky a/nebo 2/ informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích a získat zpětnou vazbu.

Kdy využít předběžnou tržní konzultaci?

  • definování/ověření specifikace předmětu veřejné zakázky a zadávacích podmínek;

  • identifikace alternativních způsobů splnění potřeb zadavatele;

  • rozšíření informovanosti zadavatele o předmětu veřejné zakázky a o aktuálních možnostech trhu či případných specifických podmínkách plnění z pohledu dodavatelů;

  • zadavatel si není jist, jak nastavit kvalitativní kritéria;

  • zadavatel má obavu, že definuje zadávací podmínky diskriminačně či nepřiměřeně.

 

Výhody předběžné tržní konzultace

  • získání odpovědí na otázky od více dodavatelů, které zadavatel může porovnat;

  • průkaznost „péče řádného hospodáře“ a přiměřenosti zadávacích podmínek při vynakládání veřejných prostředků;

  • účinný způsob soutěžení optimálního poměru mezi cenou a kvalitou;

  • možnost zjistit alternativní či inovativní řešení, o nichž nemusí mít zadavatel povědomí;

  • omezení žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace a případných námitek díky zpětné vazbě od samotných dodavatelů ještě před vypsáním výběrového řízení.

 

© 2018 Vytvořil RENOIR spol. s r. o.